IMPACT STYLING ACADEMY

Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden Impact Styling Academy

Artikel 1 – Algemeen

Mevrouw M. Bilderbeek handelend onder de naam Impact Styling Academy is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 75896230 en is gevestigd aan de Energieweg 8(1271ED) te Huizen, hierna: Impact Styling Academy. Impact Styling Academy is de aanbieder van de Impact Styling Academy website waar Gebruiker gebruik van kan maken. Door gebruik te maken van de Impact Styling Academy website gaat Gebruiker akkoord met deze gebruiksvoorwaarden.

Gebruiker dient deze voorwaarden te accepteren voordat zij gebruik kan maken van de Impact Styling Academy website. Als Gebruiker niet met deze gebruiksvoorwaarden akkoord gaat, verzoekt Impact Styling Academy Gebruiker deze Impact Styling Academy website verder niet te gebruiken. Impact Styling Academy raadt iedereen aan die gebruik maakt van de Impact Styling Academy website de voorwaarden geregeld door te nemen in geval van wijzigingen.

Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden in stand en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze voorwaarden.

Door de Impact Styling Academy website te gebruiken stemt Gebruiker in dat Impact Styling Academy door middel van berichtgeving (waaronder tevens elektronische communicatie) communiceert over de diensten. Indien over de website gesproken wordt, wordt hier tevens het online portaal onder verstaan.

 

Artikel 2 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging      

Impact Styling Academy gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Gebruiker. Verwerking van persoonsgegevens zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de uitvoering van de diensten van Impact Styling Academy. Impact Styling Academy zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken en nimmer langer bewaren dan noodzakelijk. Meer informatie is te vinden in het Privacy statement van Impact Styling Academy.

Artikel 3 – Gebruik van de Impact Styling Academy website

 1. Impact Styling Academy spant zich in de Impact Styling Academy website ter beschikking te stellen aan Gebruiker. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis. Gebruiker heeft toegang tot de Impact Styling Academy website nadat Gebruiker een account heeft aangemaakt.
 2. Gebruiker is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor alle gegevens en informatie die hij op haar account en/of de Impact Styling Academy website plaatst dan wel laat plaatsen. Indien Gebruiker vermoedt dat de door hem verstrekte gegevens onjuist of onvolledig zijn, zal Gebruiker Impact Styling Academy onverwijld informeren en alsnog de juiste informatie verstrekken. Gebruiker dient zelf zijn gegevens up-to-date te houden en kan daartoe zijn gegevens in zijn eigen account aanpassen.
 3. Impact Styling Academy kan nadere beperkingen of voorwaarden stellen aan de toegang tot en gebruik van bepaalde delen of functies van de website zoals onder meer maar niet beperkt tot het aanmaken van een account, het voltooien van een verificatieproces en/of het voldoen aan specifieke kwaliteits- of geschiktheidscriteria.
 4. Gebruiker kan nadat er een account en profiel is aangemaakt de aangekochte exclusieve content bekijken van de desbetreffende opleiding, cursus, workshop, webinar of module en, indien overeengekomen, persoonlijke begeleiding krijgen.

Artikel 4 – Verplichtingen bij het gebruik van de Impact Styling Academy website

 1. Gebruiker heeft te allen tijde een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het gebruik van de Impact Styling Academy website. Gebruiker is verplicht zich aan de hiernavolgende reglementen te houden gedurende het gebruik van de Impact Styling Academy website. Gebruiker dient zich te onthouden van het gebruik van de Impact Styling Academy website:
 2. om handmatige of geautomatiseerde programmatuur, apparatuur of andere processen te gebruiken om de binnen de Impact Styling Academy website gebruikte gegevens op het internet te indexeren of te scrapen;
 3. op een manier dat sprake is van illegale activiteiten of activiteiten die in strijd zijn met de goede zeden of de openbare orde;
 4. het kopiëren van (onderdelen van) de Impact Styling Academy website van Impact Styling Academy,
 5. om op andere wijze schade toe te brengen aan de belangen van Impact Styling Academy.
 6. In geval van (mogelijke) strafbare handelingen is Impact Styling Academy gerechtigd hiervan aangifte te doen en de door Gebruiker verstrekte gegevens aan de bevoegde instanties te overhandigen, alsmede alle handelingen te verrichten die van haar gevraagd worden in het kader van het onderzoek. Impact Styling Academy komt het recht toe Gebruiker de toegang tot de Impact Styling Academy website te ontzeggen en/of het gebruik van de Impact Styling Academy website te beëindigen.
 7. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening en risico van Gebruiker.
 8. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de juiste beveiliging van het (mobiele) apparaat waarop hij de Impact Styling Academy website gebruikt, alsmede voor het beveiligen en geheimhouden van zijn/haar eigen inloggegevens.
 9. Elke Gebruiker dient een account aan te maken ten behoeve van de toegang en het gebruik van de website.
 10. Het account kan geregistreerd worden met een e-mailadres en een wachtwoord, tenzij anders aangegeven.
 11. De Gebruiker is verplicht om tijdens de registratie van het account juiste en volledige informatie te verstrekken en om het account te allen tijde up-to-date houden.
 12. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar inloggegevens en dient deze inloggegevens niet aan derden te verstrekken. Indien een Gebruiker vermoedt dat de inloggegevens zijn kwijtgeraakt, gestolen of mogelijk sprake is van ongeoorloofd gebruik van het account, dient Gebruiker per direct contact op te nemen met Impact Styling Academy. Gebruiker is zelf aansprakelijk voor alle activiteiten die worden uitgevoerd via het eigen account, tenzij de Gebruiker kan aantonen dat hij/zij niet nalatig is geweest (het niet melden van het ongeoorloofde gebruik of verlies van inloggegevens).

Artikel 5 – Toegang tot de website

 1. Impact Styling Academy biedt enkel en alleen het gebruik van de Impact Styling Academy website aan. Impact Styling Academy heeft nimmer verantwoordelijkheid over en/of invloed op de uitvoering van de aangeboden diensten door de aangesloten netbeheerder.
 2. Alle weergegeven informatie en getallen op de Impact Styling Academy website zijn onder voorbehoud van spel- of typefouten.
 3. Gebruiker draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Impact Styling Academy aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Gebruiker redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de toegang en/of het gebruik van de Impact Styling Academy website tijdig worden verstrekt aan Impact Styling Academy.
 4. Impact Styling Academy is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Impact Styling Academy is uitgegaan van door de Gebruiker verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Impact Styling Academy bekend was.

Artikel 6 – Beschikbaarheid Impact Styling Academy website

Impact Styling Academy staat er niet voor in dat de diensten altijd zullen voldoen aan de vooraf gewekte verwachtingen. Impact Styling Academy streeft ernaar om zich in te spannen om de Impact Styling Academy website en de toegang tot de Impact Styling Academy website voor zover mogelijk, ononderbroken aan te bieden aan Gebruiker, doch staat niet in voor de te allen tijde volledige beschikbaarheid van de Impact Styling Academy website. Impact Styling Academy is gerechtigd indien en voor zover er naar zijn oordeel gevaar bestaat voor het foutloos functioneren van de Impact Styling Academy website en het gebruik van de Impact Styling Academy website op te schorten. Impact Styling Academy is voorts gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs noodzakelijk acht om een doeltreffend functioneren van de Impact Styling Academy website te kunnen waarborgen.

Artikel 7 – Notice en takedown

Indien en voor zover er sprake is van een inbreuk op rechten van Impact Styling Academy of derden en/of onrechtmatig handelen door Gebruiker, is Impact Styling Academy gerechtigd om dat deel van de Impact Styling Academy website per direct af te sluiten of Gebruiker uit te sluiten van het gebruik. Impact Styling Academy zal eventuele inbreukmakende/schadelijke informatie per direct verwijderen. In geen geval is Impact Styling Academy aansprakelijk voor de geleden schade van welke aard dan ook, ten gevolge van het (tijdelijk) afsluiten van het dienst en/of het verwijderen dan wel doorgeven van gegevens.

Artikel 8 – Storingen en reparatie

Indien en voor zover Gebruiker last heeft van een storing en/of de website niet goed geïnstalleerd is of niet werkt, kan Gebruiker gebruik maken van hulp op afstand. Gebruiker kan hiervoor contact opnemen via de contactgegevens via de website van Impact Styling Academy of via info@impactstylingacademy.nl.

Artikel 9 – Betaling

 1. Het recht om gebruik te maken van de Impact Styling Academy website is onderworpen aan een vergoeding die Gebruiker verschuldigd is per aparte opleiding, cursus, workshop of module. De inhoud hiervan en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden worden voor het aangaan van de overeenkomst met Impact Styling Academy aan Gebruiker ter beschikking gesteld.
 2. Indien Gebruiker niet aan haar (betalings)verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst of deze voorwaarden voldoet, is Impact Styling Academy gerechtigd de overeenkomst te beëindigen en/of het gebruik van de Impact Styling Academy website op te schorten, dan wel te beëindigen.

Artikel 10 – Beperking aansprakelijkheid

 1. Gebruiker vrijwaart Impact Styling Academy vanaf het moment dat Gebruiker zich eerst bedient van de Impact Styling Academy website voor alle ontstane schade, behoudens opzet of grove schuld zijdens Impact Styling Academy.
 2. Impact Styling Academy is niet aansprakelijk of gehouden voor een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst door de Netbeheerder.
 3. Impact Styling Academy is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de Impact Styling Academy website of die van gelinkte websites of websites.
 4. Indien het uitvoeren van de dienstverlening leidt tot aansprakelijkheid van Impact Styling Academy jegens Gebruiker, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de overeenkomst door Impact Styling Academy in rekening gebrachte kosten ten aanzien van directe schade. Onder directe schade wordt verstaan redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
 5. In geen geval is Impact Styling Academy is verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de Impact Styling Academy website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de Impact Styling Academy website of het verlies en/of verminkt raken van de gegevens en informatie van Gebruiker.
 6. Impact Styling Academy staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Impact Styling Academy verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 7. Impact Styling Academy is niet aansprakelijk voor het feit dat Gebruiker de accountinformatie niet, niet juist en/of niet tijdig heeft ontvangen. Nimmer is Impact Styling Academy aansprakelijk indien Gebruiker zijn inlog- en/of accountgegevens niet op een veilige plaats heeft bewaard.
 8. Alle aanspraken van Gebruiker wegens tekortschieten aan de zijde van Impact Styling Academy vervallen indien deze niet binnen een jaar schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Impact Styling Academy. Elke vordering tot schadevergoeding jegens Impact Styling Academy dient steeds schriftelijk gemeld worden, doch uiterlijk binnen een jaar nadat Gebruiker bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert. Na deze termijn komt een dergelijke vordering te vervallen.

Artikel 11 – Overmacht

 1. Impact Styling Academy is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie zijn verplichtingen niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van (toe)leveranciers, (ii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iii) overheidsmaatregelen, (iv) elektriciteitsstoring, (v) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vi) brand, (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) werkstakingen in het bedrijf van Impact Styling Academy en (xi) overige situaties die naar het oordeel van Impact Styling Academy buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. Impact Styling Academy heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Impact Styling Academy zijn verbintenis had moeten nakomen.

Artikel 12 – Overeenkomst met de netbeheerder

Impact Styling Academy biedt uitsluitend een Impact Styling Academy website aan waar Gebruiker gebruik van kan maken en heeft geen invloed op de afspraken en overeenkomst tussen een Gebruiker en de netbeheerder. De netbeheerder is te allen tijde verantwoordelijk voor de uitvoering van de dienst. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor verstrekken van juiste en volledige informatie aan de de netbeheerder. Eventuele gevolgen van de onjuistheid en/of onvolledigheid hiervan komt voor rekening en risico van de Gebruiker.

Artikel 13 – Intellectuele eigendomsrechten

 1. Het is Gebruiker uitdrukkelijk verboden om inbreuk te maken van op de intellectuele eigendomsrechten van Impact Styling Academy, alsmede op de goede naam van Impact Styling Academy. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van de Impact Styling Academy website, waaronder de grafische ontwerpen, ideeën en dergelijke met betrekking tot de Impact Styling Academy website berusten uitsluitend bij Impact Styling Academy en worden uitdrukkelijk niet overgedragen aan Gebruiker.
 2. Gebruiker heeft een niet-exclusief recht om de Impact Styling Academy website persoonlijk en voor privégebruik te gebruiken.
 3. De software van de Impact Styling Academy website blijft te allen tijde het eigendom van Impact Styling Academy De software werkt alleen in combinatie met een gedane vergoeding/betaling voor de opleiding, cursus of module waar Gebruiker toegang tot zal krijgen, en conform het doel waarvoor de website. Het is Gebruiker verboden om elke aanduiding in verband met de intellectuele eigendomsrechten van Impact Styling Academy of enig wettelijk verplichte (merk)tekens, of aanduidingen zoals de CE-markering van de Impact Styling Academy website onleesbaar te maken, te wijzigen of te verwijderen.wijzigen.

Artikel 14 – Algemene (verkoop)voorwaarden 

Op het gebruik van de Impact Styling Academy website zijn tevens de algemene (verkoop)voorwaarden van Impact Styling Academy van toepassing. Ingeval zaken niet expliciet geregeld zijn in deze gebruiksvoorwaarden wordt verwezen naar de (inhoud van) de algemene (verkoop)voorwaarden van Impact Styling Academy. 

Artikel 15 – Klachten

 1. Indien Gebruiker niet tevreden is over de diensten die via de Impact Styling Academy website van Impact Styling Academy worden aangeboden is Gebruiker verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@impactstylingacademy.nl met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Gebruiker voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Impact Styling Academy de klacht in behandeling kunnen nemen en gegrond verklaren.
 3. Impact Styling Academy zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Storingen en/of problemen als gevolg van onjuist gebruik komen voor rekening en risico van de Gebruiker.

Artikel 16 – Wijzigingen

Impact Styling Academy heeft het recht deze voorwaarden eenzijdig aan te passen. Gebruiker wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. In elk geval kan Gebruiker de gewijzigde voorwaarden via de Impact Styling Academy website inzien.

Artikel 17 – Geschilbeslechting

 1. Op de rechtsverhouding tussen Impact Styling Academy en Gebruiker is Nederlands recht van toepassing.
 2. Indien een bepaling van deze voorwaarden nietig dan wel onverbindend blijkt te zijn, blijven Partijen gebonden aan de overige bepalingen. Partijen zullen de nietige en/of onverbindende bepaling(en) vervangen door een verbindende bepaling waarvan de strekking zoveel mogelijk hetzelfde is als de te vervangen bepaling(en), in het kader van deze voorwaarden.
 3. Alle geschillen tussen Impact Styling Academy en Gebruiker worden beslecht bij de bevoegde rechter van de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot bevoegdheid van een andere rechtbank.

Huizen, 12 januari 2021